Terms and conditions

Actievoorwaarden Ticket Actie Dutch Caribbean

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Ticket Actie Dutch Caribbean (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 2. De Actie is een Prijsvraag. De Prijsvraag wordt georganiseerd ter promotie van de verkoop van vliegtickets van TUI. De Actie vindt plaats van 16 oktober 2017 tot en met 5 november 2017, 23:59 uur.
 3. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de Deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Ticket Actie TUI DUTCH CARIBBEAN actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
 4. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: acties@tui.nl Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Actiemechanisme

 1. Deelnemers doen mee aan de Actie door in de actieperiode van 16 oktober 2017 tot en met 5 november 2017, 23:59 uur een “bucket list” aan te maken op de pagina www.tui-campaign.mystagingwebsite.com en dienen voor hun “bucket list” zoveel mogelijke stemmen te behalen door deze via Facebook met vrienden te delen.
 2. TUI zal gedurende de Actieperiode de Actie promoten door middel van social media als Facebook, daarnaast ook via programma  items op TV en radio, e-mailings en advertenties in de krant.
 3. Na de Actieperiode zal er één Winnaar worden gekozen. De Winnaar wordt op 6 november bekend gemaakt via de Facebookpagina van TUI Dutch Caribbean.  De Winnaar zal daarnaast via Facebook persoonlijk worden benaderd door TUI.

Deelname

 1. Deelname is mogelijk tot en met de laatste dag van de Actieperiode: 5 november 2017, 23:59 uur.
 2. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen ouder dan 18 jaar op Curaçao, Aruba en Bonaire.
 3. Tijdelijke of vaste werknemers van TUI Nederland N.V., TUI Curaçao N.V., TUI Airlines Nederland B.V en Kras B.V. mogen deelnemen, echter zij maken geen kans op de Prijs. Alle overige bij c.q. ten behoeve van TUI Nederland N.V., TUI Curaçao N.V., TUI Airlines Nederland B.V. en Kras B.V werkzame personen (werknemers van derden) maken geen kans op de Prijs.
 4. Met de Deelname aan de Actie staat de Deelnemer ervoor in dat hij/zij instemt met de Actievoorwaarden en akkoord gaat met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.
 5. Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.

Prijzen

 1. Met de Actie wordt in totaal één Prijs weggegeven.
 2. De Prijs bestaat uit 2 reischeques van elk 1000,- ANG. Een reischeque kan worden besteed aan één vliegticket georganiseerd en uitgevoerd door TUI fly. De 2 reischeques hebben beiden een geldigheidsduur tot 5 november 2018. Op het moment van boeken (bij besteding van de gewonnen reischeque) dient de vlucht beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van TUI.
 3. Indien het vliegticket (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een hogere waarde vertegenwoordigt dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), dient het verschil te worden bijbetaald door de Winnaar.
 4. Indien het vliegticket (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een lagere waarde vertegenwoordigd dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), valt het verschil vrij ten goede van TUI.
 5. De Prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 6. TUI zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

Winnaar

 1. De Deelnemer met de meeste stemmen op zijn/haar “bucket list” aan het einde van de actieperiode is de Winnaar van deze actie.
 2. De Winnaar van de Prijs wordt op 6 november via Facebook bekendgemaakt.
 3. Over de uitslag, Winnaar of Prijs wordt niet met andere Deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.
 4. Over de datum en plaats van de uitreiking kunnen door TUI met de Winnaar persoonlijk afspraken gemaakt worden. Met de deelname aan de Actie geeft de Deelnemer/Winnaar toestemming aan TUI om eventueel beeldmateriaal van de uitreiking te gebruiken op sociale media.
 5. De Winnaar dient binnen één dag via Facebook te reageren op het persoonlijke bericht van TUI.
 6. Indien de Winnaar niet binnen de gestelde termijn reageert , vervalt de Prijs en zal een nieuwe Winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen.

Privacy

 1. Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers zullen uitsluitend in het kader van deze actie en alleen door TUI en communicatiebureau D&I worden gebruikt en worden verder niet verstrekt aan partners of derden.

 Overig

 1. TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de Prijzen, de ontvangst van de Prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.
 2. TUI is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. TUI draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de Prijs voortvloeien. TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. TUI is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 3. TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 4. TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via Facebook.
 5. De Winnaar is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan komen voor diens eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de Prijs.
 6. In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist TUI.

Vastgesteld op 15 oktober 2017